روانشناسی
دسامبر 5, 2017
حسابداری
دسامبر 11, 2017
 • مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند الف و ب
 • صدور بلیط پیشرفته
 • پذیرشگر هتل
 • راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 • تورگردانی حرفه ای
 • شناخت صنعت گردشگری
 • جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی
 • راهنمای پرنده نگری و شناخت پرندگان طبیعت گردی
 • راهنمای کوهستان
 • راهنمای تور کودکان
 • کارمند اخذ ویزا
 • مکاتبات انگلیسی گردشگری