حسابداری
دسامبر 11, 2017
زبان انگلیسی
دسامبر 11, 2017
 • آیین دادرسی کیفری
 • اصول حقوق داوری
 • حقوق تجارت بین الملل
 • آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری
 • آشنایی با قانون اساسی
 • حقوق تجارت
 • مشاور حقوقی
 • حقوق عمومی
 • شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری
 • حقوق خصوصی
 • حقوق ثبتی
 • حقوق اداری