کارمندان دولت
دسامبر 11, 2017
ویژه استخدام
دسامبر 11, 2017
 • مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت
 • مربی آموزش الکترونیکی
 • EMBA گرایش تجارت
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری
 • مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمانه
 • برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش
 • بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی
 • مدیریت انبار در بیمارستانها و مراکز درمانی
 • مدیریت تجهیزات پزشکی
 • قوانین و اصول آپارتمان نشینی
 • طراحی کسب و کار خانگی
 • برنامه ریزی و مدیریت هزینه