لیست دوره ها

استاندارد مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001 : 2004
دسامبر 11, 2017
استاندارد نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)
دسامبر 11, 2017
1488352579-pic1-sh-iso

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001)

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

ایزو OHSAS 18001 استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند. این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد.