لیست دوره ها

دوره آموزشی آشنایی با اصول GIS
دسامبر 11, 2017
استاندارد مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001 : 2004
دسامبر 11, 2017
1488354045-pic1-sh-estandard-9001

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

در این دوره شما با اصول ممیزی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 آشنا می کنیم، این استاندارد بایستی در سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد بر مبنای بندهای استاندارد 9001 تشریخ شده و در ادامه با تکنیک های ممیزی بر مبنای استاندارد 9001:2015 آشنا می شوید.  استاندارد ایزو 9001 که در سال 2015 ویرایش شد، راهنمایی است برای انجام اصولی انواع ممیزی، در این دوره آموزشی شما با بندهای کاربردی این استاندارد آشنا می شوید . در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سعی شده فراتر از مباحث ممیزی داخلی رفته و شما را با برخی از موارد سرممیزی نیز آشنا کنیم،